Kurz v krizové intervenci

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 7. 1. 2021.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

Jedná se o tři akreditované kurzy (u MPSV, MŠMT): Základní kurz krizové intervenceZá­kladní kurz krizové intervence v praxiÚvod do telefonické krizové intervence

Budou rozděleny do dvou setkání: 10.–13. ledna 2021 a 21.–24. března 2021Při přihlašování berte, prosíme, v potaz, že je nutné absolvovat obě setkání!

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci.

Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s člověkem v krizi, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci – krizové intervence.

Vedle praktických nácviků se program zaměřuje na rozpoznání typu krize, volbu copingových strategií, téma hranic a bezpečí, zvyšování kompetencí našeho partnera, hledání a rozšiřování zdrojů u člověka v krizi i u faráře/farářky, na práci s emocemi a na tvorbu dobré formy podpory. Součásti programu je metodická a supervizní podpora lektora, který má dlouholeté zkušenosti s touto oblastí. Při osvojování technik převládají metody nácviku technik ve dvojicích či menších skupinkách či nácvik situací, které čerpají z praxe účastníků. Po každém nácviku – cvičení následuje diskuze a dialog s lektorem. Cílem kurzu je posílení vlastních kompetencí účastníků při zvládání krizových situací v kontaktu s druhými a možností poznání cest řešení krizových situací.

Každý z farářů/každá farářka se může ocitnout také v situaci, kdy jej telefonicky kontaktuje rozrušený člověk nebo člověk v akutní krizi. Budeme se věnovat i těmto situacím: předání základů krizové intervence pomocí hlasových služeb (pevné sítě, mobilní sítě, internetové sítě), seznámíme se specifiky hlasové komunikace s člověkem v krizi bez možnosti využití vizuálního klíče, s metodami a postupy telefonické krizové intervence. (Praktický nácvik kontaktu s člověkem v jednotlivých typech hovorů a na osvojení technik hovoru.)

Vedení kurzu

Bohuslava Horská. Konzultantkou linky důvěry Modrá linka a několik let její vedoucí. Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Dobrovolnicky se věnuje oblasti prorodinných aktivit. Působí jako lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Je aktivní členkou Církve bratrské.

Ladislav Ptáček. Sociální pracovník, supervizor, poradce, terapeut, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor. Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, terapie v sociální práci, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, sociálního bydlení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. Pracuje aktuálně jako ředitel Občanské poradny Brno.

Z důvodů velké finanční náročnosti kurzu je jeho cena 3 000 Kč. Účastníci si budou také hradit stravu. (I tak se jedná o cenu dotovanou povšechným sborem.) V listopadu 2020 budou přihlášení vyzváni k úhradě. Pokud přihlášený nebude moci jet a nepodaří se zajistit za něj náhradníka, nebude možné kurzovné vrátit.

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)