Kurz pro budoucí výpomocné kazatele

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2022

Jedná se o dvouletý kurz určený pro laiky, kteří by se chtěli stát výpomocnými kazateli z řad ostatních členů církve. Kurz v sobě kombinuje teoretickou teologickou průpravu s praktickou částí, ve které si účastníci vyzkouší přípravu a vedení bohoslužeb.

Teoretická část kurzu zahrnuje celkem 15 sobotních setkání (vždy od 10 do 17 hodin) během tří semestrů (celkem 1,5 roku). Každé setkání bude obsahovat rozmanité formy práce, důraz bude kladen na interaktivitu (seminární forma, práce ve skupinách, individuální práce). Jednotlivé kurzy povedou vyučující z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. První běh teoretické části začne 1. 10. 2022 v Praze.

Praktická část začne po roce, tedy od podzimu 2023. V rámci ní vypracují účastníci celkem pět kompletních programů bohoslužeb, které následně povedou v domluveném sboru. Bohoslužeb se bude účastnit farář či seniorátní koordinátor, který výstup zhodnotí. V rámci této části by měl účastník také absolvovat kurz z fakultního cyklu celoživotního vzdělávání.

V každém seniorátu bude k dispozici seniorátní koordinátor, který bude s účastníky komunikovat ohledně průběhu kurzu.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je minimálně 80 % účast na vzdělávacích setkáních (tj alespoň 12 z 15), za absenci vypracovat materiál k tématu, splněné průběžné úkoly (např. seminární práce), příprava a realizace 5 hodnocených bohoslužeb a složení závěrečné zkoušky u Komise pro zkoušení uchazečů o službu výpomocných kazatelů.

Kurz bude probíhat v Praze v prostorách Ústřední církevní kanceláře (Jungmannova 9, Praha 1). Po roce (tj. od září 2023) bude otevřen paralelní kurz v Olomouci.

Cena kurzu:

Kurzovné činí 2 000 Kč za rok od každého účastníka ročně, příspěvek sboru, který „studenta“ vysílá pak 3000 Kč ročně. Zbytek je financován z celocírkevního Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů.

Termíny setkání prvního cyklu:

• 1. 10. 2022 – Biblistika: Starý Zákon

• 22. 10. 2022 – Biblistika: Nový Zákon

• 5. 11. 2022 – Biblistika: homiletická exegeze

• 19. 11. 2022 – Systematická teologie pro kázání (Bible, Bůh, člověk, soteriologie)

• 3. 12. 2022 – Etika pro kázání (otázky spravedlnosti, partnerství, bioetiky, politiky, médií)

• 18. 2. 2023 – Homiletika

• 4. 3. 2023 – Homiletika

• 25. 3. 2023 – Liturgika

• 29. 4. 2023 – Liturgika

• 12. 5. 2023 – Zpěvník

• 1. 10. 2023 – předdějiny a dějiny ČCE

• 15. 10. 2023 – současná podoba ČCE

• 30. 10. 2023 – ČCE v ekumeně

• 14. 11. 2023 – křesťanství a jiná náboženství

• 28. 11. 2023 – církevní zřízení a řády

Během druhého roku kurzu účastník připraví a vykoná pětkrát bohoslužby podle času a místa zadaného seniorátním koordinátorem.